Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy

Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.