Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla trzech placówek typu socjalizacyjnego (Domy Dzieci nr 2, 3, 4) i jednej placówki typu interwencyjnego (Dom Dzieci nr 1), które prowadzi powiat piaseczyński. Każda z placówek może jednocześnie zapewnić opiekę czternaściorgu wychowankom.

Centrum wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniając czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Centrum prowadzi także mieszkanie chronione będące formą pomocy dla osób wymienionych w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, m.in. dla osób opuszczających pieczę zastępczą, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę, zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione w Górze Kalwarii przeznaczone jest dla trzech kobiet.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

05-502 Piaseczno, Pęchery,
ul. Bolesława Chrobrego 85 

www.capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 1

695 075 898

ddz1@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 2

781 303 101

ddz2@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 3

665 515 740

ddz3@capow.com.pl

Dom Dzieci Nr 4

665 515 727

ddz4@capow.com.pl