Pomoc pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej

Obecnie przebywasz w placówce opiekuńczo – wychowawczej, rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, których zadaniem jest zapewnienie Ci całodobowej opieki i wychowania.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • SPOKREWNIONA – babcia, dziadek, siostra lub brat,
 • NIEZAWODOWA – ciocia, wujek, kuzynka, kuzyn lub osoby zupełnie niespokrewnione,
 • ZAWODOWA lub RODZINNY DOM DZIECKA – osoby niespokrewnione, odpowiednio przeszkolone, które zawodowo zajmują się rodzicielstwem zastępczym, mają podpisaną umowę z PCPR.

Usamodzielnienie to długotrwały i bardzo ważny proces wychowawczy, który przygotowuje osobę usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego i dojrzałego życia. Proces usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiągnieciem przez Ciebie pełnoletności i w zależności od Twojej sytuacji życiowej, może trwać najdłużej do momentu osiągnięcia przez Ciebie 26. roku życia.

Przed osiągnięciem pełnoletności

 • Twoim obowiązkiem przed ukończeniem 17. roku życia jest wyznaczenie opiekuna usamodzielniania. Wybór opiekuna usamodzielnienia jest bardzo ważny, bo to właśnie ta osoba ma za zadanie wspierać Cię w realizacji programu usamodzielnienia i rzeczywiście pomóc, w trudnych sytuacjach. Musi to być ktoś, kto zaznajomił się z Twoja sytuacją życiową i będzie wiedział jaka pomoc i wsparcie będzie dla Ciebie najlepsze. To właśnie opiekun usamodzielnienia będzie opiniował Twoje wnioski o pomoc finansową. Opiekun usamodzielnienia musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia następuję w siedzibie PCPR w Piasecznie, na dostępnym w PCPR druku lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w której przebywasz.
 • Co najmniej na miesiąc przed ukończeniem 18. roku życia musisz opracować indywidualny program usamodzielniania. Program przygotowuje we współpracy z Tobą pracownik PCPR lub pracownik placówki opiekuńczo – wychowawczej wspólnie z opiekunem procesu usamodzielnienia. Podczas opracowywania programu, rozeznawana jest Twoja sytuacja oraz potrzeby w zakresie pomocy oferowanej usamodzielnianej młodzieży,  informowany jesteś również o możliwościach wsparcia ze strony PCPR oraz innych instytucji oraz o prawach i uprawnieniach osób usamodzielnianych wynikających zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  (druk indywidualnego programu usamodzielnienia znajduje się w PCPR w Piasecznie lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w której przebywasz).

Po osiągnięciu pełnoletności możesz:

 • nadal pozostać w dotychczasowej placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia. W takiej sytuacji rodzina zastępcza nadal otrzymywać będzie świadczenie na pokrycie kosztów Twojego utrzymania. Rodzina zastępcza musi jednak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia, ponieważ poprzednia decyzja przyznająca świadczenie wygasa. PODSTAWĄ DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA OD TEGO MOMENTU JEST AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KONTYNUOWANIE PRZEZ CIEBIE NAUKI.
 • opuścić placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą – w takiej sytuacji świadczenia przysługujące osobom usamodzielnianym będą przyznane Tobie i będziesz je otrzymywać na własny rachunek bankowy. Przed planowanym przez Ciebie opuszczeniem pieczy zastępczej koniecznie poinformuj o tym pracowników PCPR w Piasecznie!

Po opuszczeniu pieczy zastępczej przysługują ci następujące pomoce w wysokości obowiązującej od dnia 01 czerwca 2023 r.:

 • na kontynuowanie nauki – do ukończenia 25. roku życia, 681,00 zł miesięcznie,
 • na zagospodarowanie w formie rzeczowej – jednorazowo, do ukończenia 26. roku życia. Wysokość pomocy: 2.039,00 zł lub 4.077,00 – w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • na usamodzielnienie – jednorazowo, do ukończenia 26. roku życia,
 • oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, pomoc prawna i psychologiczna. 

Pomoc wypłacana jest po ukończeniu nauki.

Wysokość pomocy:

w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej – 4.486,00 zł (konieczne jest przebywanie w rodzinie zastępczej przez okres min. 3 lat),

w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka czy placówki opiekuńczo – wychowawczej:

 • 8.968,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej: powyżej 3 lat,
 • 4.486,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej: od 2 do 3 lat,
 • 2.244,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej: od 1 roku do 2 lat.

Aby otrzymać jakiekolwiek pomoce musisz złożyć wniosek!

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i na zagospodarowanie przysługuje jeżeli osoba usamodzielniania przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową i zawodową, rodzinny dom dziecka czy placówkę opiekuńczo – wychowawczą.

Jeżeli nie byłeś w pieczy zastępczej przez wyżej wskazany okres lub opuściłeś pieczę zastępczą przed ukończeniem 18. roku życia ww. pomoce Ci nie przysługują.

WAŻNE!

Po osiągnięciu pełnoletności, na początku każdego semestru pamiętaj o dostarczeniu do PCPR w Piasecznie zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki:
– w przypadku szkół średnich: w lutym i we wrześniu
– w przypadku studiów: w marcu i w październiku.

Po otrzymaniu wszystkich przysługujących Ci pomocy i zakończeniu procesu usamodzielnienia Twoim obowiązkiem jest sporządzenie OCENY KOŃCOWEJ PROCESU USAMODZIELNIENIA! Jest to bardzo ważny dokument podsumowujący całą Twoją drogę do samodzielnego i dorosłego życia.

PAMIĘTAJ!

Bądź z nami w kontakcie! Informuj nas o zmianie swojej sytuacji dotyczącej nauki (np. zmianie szkoły, przerwaniu nauki), zmianie miejsca zamieszkania, nazwiska, stanu cywilnego, numeru telefonu, niezależnie od tego, czy nadal przebywasz w pieczy zastępczej czy opuściłeś pieczę zastępczą.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 tel. (22) 756 62 77 wew. 244

e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl lub k.lapeta-ksiazek@pcprpiaseczno.pl

od poniedziałku do piątku godz. 8.00 – 16.00