Umieszczanie osób w domach pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty

Ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej gromadzi niezbędne dokumenty, wydaje decyzję o skierowaniu i o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz przekazuje pełną dokumentację do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Dodatkowe informacje:

Decyzja o umieszczeniu wydawana jest na podstawie pełnej dokumentacji przekazywanej przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.

Przy wydawaniu decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, pod uwagę brane są przede wszystkim następujące kryteria:

  • stan zdrowia bądź jednostka chorobowa wskazująca na konieczność umieszczenia w danym typie domu pomocy społecznej,
  • konieczność zapewnienia całodobowej opieki w postaci usług opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez domu, w przypadku braku możliwości korzystania z innych form pomocy zaspokajających podstawowe potrzeby życiowe osoby,
  • postanowienie sądu o konieczności objęcia osoby całodobową opieką przez domu,
  • możliwość umieszczenia pod kątem dysponowania przez dany dom wolnymi miejscami,
  • wskazania osób bądź instytucji, które będą ponosiły odpłatność za pobyt w domu.

Poradnik dotyczący wyboru domu pomocy społecznej:

Aby dowiedzieć się więcej na temat umieszczenia osoby bliskiej w DPS warto także przeczytać poradnik „Jak wybrać dom całodobowej opieki – krok po kroku”.