Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

O G Ł O S Z E N I E

STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków
Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

            Na podstawie  art.  44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2024 r., poz. 44) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych  społecznych  rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62, poz. 560) Starosta Piaseczyński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady  do spraw Osób Niepełnosprawnych.

         Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych, zwana dalej „Powiatową Radą” jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty.

         Do zakresu działania Powiatowej Rady należy, w szczególności:

  1.  inspirowanie  przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw tych osób;
  2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. ocena realizacji programów;
  4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kandydatów na członków Powiatowej Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gmina), działające na terenie Powiatu Piaseczyńskiego. Organizacje i organy zgłaszają po jednym kandydacie na Członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Ogłoszenia można składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Piasecznie,
ul. Chyliczkowska 14, w Sali Obsługi Mieszkańca, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „dotyczy zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych” w terminie do dnia 29 maja 2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Starosta Piaseczyński powoła w formie pisemnej w terminie do 30 dni, od dnia wskazanego
w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Informacja o kandydatach powołanych przez Starostę Piaseczyńskiego na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.piaseczno.pl oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Ewa Lubianiec

Starosta Piaseczyński