Powołanie nowych członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkami zostali:

  1. Łukasz Owczarek – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia,
  2. Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Violetta Mazowiecka – przedstawiciel Stowarzyszenia „Oni Są” na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
  3. Małgorzata Kurtyka – Kozioł – przedstawiciel Stowarzyszenia Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego w likwidacji,
  4. Grzegorz Halota – przedstawiciel Stowarzyszenia Anioły Floriana,
  5. Róża Stańczyk – przedstawiciel Fundacji Z Nami Warto.

Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi powoływanymi przy starostach. Zakres ich działania określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące sposobu powoływania i odwoływania członków rady, obowiązki Przewodniczącego rady oraz częstotliwość posiedzeń zapisane są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób. Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta; wyboru dokonuje spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie danego powiatu organizacje pozarządowe oraz spośród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych trwa 4 lata; rady wybierają przewodniczącego spośród swoich członków, jego kadencja trwa rok. Członek rady może zostać odwołany na swój wniosek, na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę lub na wniosek starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły kandydaturę danej osoby.

Posiedzenia rady powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
– integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
– realizacji praw osób niepełnosprawnych,
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
– ocena realizacji programów,
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.