Otwarty konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571).