Zatrudnimy psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie poszukuje psychologa. Wymiar czasu pracy pełny etat.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;
2) wykształcenie wyższe – jednolite pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia;
3) 2-letni staż pracy;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
5) kandydat nie skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) znajomość przepisów z zakresu:
a) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
b) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
c) ustawy o samorządzie powiatowym;
d) ustawy o ochronie danych osobowych;

Wymagania dodatkowe:

1) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w szczególności: MS Outlook, MS Word oraz MS Excel);
2) umiejętność poprawnego formułowania pism;
3) specjalizacja zawodowa;
4) doświadczenie w pracy w poradnictwie rodzinnym;
5) odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;
6) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
7) prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmował będzie, w szczególności:

1) sporządzanie diagnoz psychofizycznych dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej;
2) sporządzanie diagnoz kandydatów na rodziny zastępcze, w tym:
 wyjazdy do miejsc zamieszkania kandydatów,
 wywiady kierowane, pogłębione (wspólnie z pedagogiem PCPR Piaseczno),
 spotkania z kandydatami w PCPR Piaseczno,
 przeprowadzanie testów psychologicznych,
 analiza i interpretacja wypełnionych testów psychologicznych.
3) poradnictwo psychologiczne i konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych w siedzibie PCPR Piaseczno oraz wizyty i wyjazdy domowe na terenie powiatu oraz kierowanie do innych instytucji specjalistycznych;
4) uczestnictwo w spotkaniach rodzin zastępczych z rodzinami biologicznymi
w zależności od zgłaszanych potrzeb;
5) stałe konsultacje z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej;
6) czynny udział w Zespołach ds. Oceny rodziny zastępczej oraz oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
7) konsultacje z instytucjami działającymi na rzecz pomocy społecznej, opieki, wsparcia i rozwoju dziecka, tj. kuratorzy sądowi i społeczni, szkoły i przedszkola, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, organizacje pozarządowe i inne;
8) asysta w interwencyjnym zabezpieczaniu dzieci w pieczy zastępczej;
9) czynny udział w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przemocy w Rodzinie;
10) stała współpraca z Ośrodkiem Adopcyjnym i sporządzanie Kart Dziecka dla Ośrodka Adopcyjnego;
11) opiniowanie psychologiczne;
12) konsultacje psychologiczne dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, kontynuujących naukę, na prośbę pedagoga PCPR.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż: imię (imiona), i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku pracy występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, Sala obsługi mieszkańca – stanowisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie z dopiskiem: „kandydat na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie”.