Zatrudnimy koordynatora pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie poszukuje kandydata na  stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • osoba wypełniająca obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • wykształcenie:
 • wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
 • wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
 • znajomość przepisów z zakresu:
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy o samorządzie powiatowym;
 • ustawy o ochronie danych osobowych;
 • kodeksu postępowania administracyjnego;
 • kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie lub wiedza teoretyczna z zakresu administracji i pracy biurowej;
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w szczególności: MS Outlook, MS Word oraz MS Excel);
 3. odporność emocjonalna, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.;
 4. prawo jazdy kategorii B;
 5. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji.

Zakres wykonywanych zadań obejmował będzie, w szczególności:

 1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 7. przedstawianie miesięcznych i rocznych sprawozdań z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;
 8. organizacja posiedzeń Zespołów ds. okresowej oceny dziecka i rodziny.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 4. dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną;
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 9. oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;
 10. w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż: imię (imiona), i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku pracy występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, Sala obsługi mieszkańca – stanowisko Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie z dopiskiem: „kandydat na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, w terminie do dnia: 14 czerwca 2023 r.