Szukamy Mamy i Taty na zastępstwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

Powiat Piaseczyński boryka się z problemem braku pogotowia rodzinnego, którego zadaniem jest opieka nad dziećmi
w nagłych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Na chwilę obecną nie ma na naszym terenie rodzinnej placówki, która mogłaby pełnić taką funkcję.

Poszukiwana przez nas rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, to taka w której umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy.

Z całą pewnością decyzja o stworzeniu rodziny zastępczej powinna być dokładnie przemyślana. Aby zostać rodziną zastępczą, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego należy:

 • Stale mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej, nie może ona być również ograniczona lub zawieszona;
 • Wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego;
 • Być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • Zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz posiadać stałe źródło dochodów;
 • Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • Odbyć szkolenie dla rodzin zastępczych i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne.

Szkolenie jest bezpłatne. Skierowanie na szkolenie uzyskują kandydaci, którzy otrzymali wstępną akceptację Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonaną na podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej oraz przeprowadzonych badań psychologiczno-pedagogicznych.

Jako rodzina zastępcza masz prawo do:

 • Uzyskania informacji o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej i szkolnej oraz specyficznych potrzebach;
 • Wsparcia ze strony kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z opieką nad dzieckiem;
 • Poradnictwa psychologicznego i prawnego;
 • Pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;
 • Podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach;
 • Pomocy koordynatora w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 756 62 44, 22 756 61 97, 22 756 61 98

Szukamy Mamy i Taty na zastępstwo
Plakat – Szukamy Mamy i Taty na zastępstwo