Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571), zwanej dalej ustawą Zarząd Powiatu piaseczyńskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.