Nabór wniosków w programie „Aktywny samorząd 2024”

Od 1 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w formie papierowej lub elektronicznie.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia ze środków PFRON (SOW).

W 2024 roku realizowane będą w ramach programu następujące formy wsparcia:

Moduł I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

● Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie – 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł;

● Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie  – 5.280 zł, w tym:

• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,

• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,

• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł;

● Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie  – 5.280 zł, w tym:

• dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,

• dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,

• dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,

• dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł;

● Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu;

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie – 4.400 zł.

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

● Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie:

• dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),

• dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł;

●  Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

– dofinansowanie:

• dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

• dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,

• dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

● Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie – 10.000 zł;

Formularze patrz Zadanie 1

● Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie – 6.000 zł;

Formularze patrz Zadanie 1

●  Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie – 1.650 zł.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

●  Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł;

●  Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

– dofinansowanie – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł;

●  Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie, przy amputacji:

• w zakresie ręki – 13.200 zł,

• przedramienia – 28.600 zł,

• ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,

• na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,

• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

• uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez Eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy Wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez Eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej;

●  Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3, tj. w przypadku amputacji:

• w zakresie ręki – 3.960 zł,

• przedramienia – 8.580 zł,

• ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,

• na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,

• na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,

• uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

● Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie – 8.250 zł.

4. Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka:

– wkład własny – co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi,

– dofinansowanie – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie – Moduł I:

● 01.03.2024 r. – 31.08.2024 r.

Moduł II:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi;

– wkład własny – w zakresie kosztów czesnego co najmniej:

a) 10% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z  pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

b) 60% wartości czesnego – dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto)na osobę;

– dofinansowanie kosztów nauki dotyczących jednego semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

a) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

• do 1.100 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

• do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców;

b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,

c) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z uwzględnieniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 770 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności,
 2. 550 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 330 zł – w przypadku, gdy o Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 330 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki / udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
 5. 220 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 330 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 330 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
 8. 880 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/ Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe),
 9. 550 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego  postępów w nauce i wynosi:
– do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,    w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

­- do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie  wyższym;

­- do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich, mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.


Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy:
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki:

 1. Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
  1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7;
 2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 3. Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego już semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego (bez pomyślnego zakończenia danego etapu nauki lub szkoły/uczelni tj. bez pozytywnego zaliczenia semestru/ półrocza/roku szkolnego lub akademickiego objętego dofinansowaniem) – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów / nauki nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 4. Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, szkoła doktorska, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6. Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania;
 7. Limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach szkół doktorskich, studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia), co oznacza, że mogą uzyskać dofinansowanie do tych form edukacji pomimo, że limit ten został już osiągnięty;
 8. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie Wnioskodawcy, który przekroczył limit, o którym mowa w pkt 1, ale nie pobiera nauki w formach edukacji na poziomie wyższym wymienionych w pkt 7, może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu. Decyzja pozytywna obejmuje cały okres trwania rozpoczynanej nauki.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji realizatora programu – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie – Moduł II:

 • 01.03.2024 – 31.03.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),
 • 15.09.2024 – 10.10.2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).