Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: zastępca dyrektora

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: zastępca dyrektora

Wymiar czasu pracy – pełny etat. 

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:

1)AdministratoremPani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie – Pani Klaudia Wojnarowska, adres siedziby: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14;

2)  Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Pindelska, adres siedziby: 05-500 Piaseczno,
 ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-61-64, e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z: ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 530),  ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1466)  i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2369) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy;

4) Informacje o Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione z mocy prawa;

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub do czasu zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom. Dane osobowe zatrudnionego kandydata będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

6)  Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wymagane przepisami prawa;

8) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. osoba nie figurująca w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;
 5. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 6. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 7. kandydat nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym:
 9. posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 10. 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
 11. znajomość przepisów z zakresu:
 12. ustawy o samorządzie powiatowym;
 13. ustawy o finansach publicznych;
 14. ustawy o rachunkowości;
 15. ustawy o pracownikach samorządowych;
 16. ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 17. ustawy o pomocy społecznej;
 18. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 19. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 20. ustawy o cudzoziemcach;
 21. ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 23. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 24. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
 2. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (w szczególności: MS Office, Excel);
 3. znajomość systemu teleinformatycznego POMOST Std;
 4. obsługa Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS);
 5. wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i obowiązkowość, komunikatywność i dyspozycyjność, duże zdolności organizacyjne, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 6. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;
 7. doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z pomocą społeczną.
 8. staż pracy w administracji publicznej;
 9. prawo jazdy kat. B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmował będzie, w szczególności:

 1. udział w opracowywaniu planów finansowych, planów pracy, kontroli oraz zapewnienie warunków do ich realizacji;
 2. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach klientom pomocy społecznej w zakresie kompetencji;
 3. koordynacja realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych rozwoju specjalistycznego wsparcia oraz programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. przygotowywanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 5. koordynacja działań związanych z opracowaniem i realizacją powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej;
 6. współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej i przedkładanie sądowi, co najmniej raz w roku wykazu rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem oraz zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem;
 7. stała współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 8. stała współpraca z placówkami pomocy społecznej pod kątem wykonywanych zadań ustawowych;
 9. okresowe wizytowanie placówek pomocy społecznej powiatu;
 10. pomocy osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz okręgowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze i rodzinne formy pieczy zastępczej;
 11. zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności;
 12. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do zadań statutowych PCPR z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, pomocy dla cudzoziemców na podstawie odrębnych upoważnień Starosty Piaseczyńskiego wydanych na wniosek Dyrektora;

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. zaświadczenie, bądź kopia dokumentów poświadczających wymagany staż pracy lub doświadczenie w pracy;
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata, że nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;
 8. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 9. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego;
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 11. oświadczenie kandydata o znajomości przepisów z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 12. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 13. w przypadku przekazania przez Kandydata danych osobowych innych niż: imię (imiona), i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

       Jednocześnie informujemy, że na stanowisku pracy występują standardowe warunki pracy dla pracy biurowej i pracy przy komputerze, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6 %.

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia: 22 grudnia 2023 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Dyrektora”.

       Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Piasecznie w innej formie, bądź po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.