Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

2. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.

3. Do wniosku dołącza się:

  • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  • zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o schorzeniach Wnioskodawcy, uzasadniające ubieganie się usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze względu na potrzeby wynikające z niepełnosprawności,
  • fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania,
  • dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy: PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-migowego), SKOGN (Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych),
  • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).

4. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

5. Podstawę dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

7. Wysokość dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

8. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem przysięgłym, zarejestrowana przez Wojewodę, która prowadzi działalność gospodarczą. Dofinansowanie nie przysługuje osobie, która nie spełnia powyższych wymogów.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44),

2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).