Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie  przedsięwzięcia  w wysokości nieobjętej  dofinansowaniem ze środków PFRON;
  • nie posiada wymaganych zobowiązań wobec PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 %  kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych  i zawarciem stosownej umowy.

Wnioski o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, bądź osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 16, tel. 22 756 62 42;  e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl