Kategorie

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych – mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego,…

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. PFRON umożliwił składanie drogą elektroniczną wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Wnioski na wyżej wymienione formy wsparcia można składać on-line…

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie…

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku; udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji…

Nabór wniosków w programie „Aktywny samorząd 2023”

Od 1 marca 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w formie papierowej lub elektronicznie. Zachęcamy do składania…

Informator o rodzinnej pieczy zastępczej

Informacje dotyczące pieczy zastępczej oraz procesu kwalifikacji I szkolenia kandydatów do sprawowania funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. Podstawowe informacje dot. pieczy zastępczej W przypadku gdy rodzice, pomimo udzielonego im…